Search form

Metiyu 12:49

49Lika a-gurdagurdarrana an-gata an-gugaliya aburr-yigipa jawina yerrcha aburr-gata aburr-galiyana nula aburr-ni, lika a-yinagata nula, “Jarra aburr-gunaga aburr-ngaypa mampa ngapa yerrcha rrapa aburr-ngaypa worlapa ngapa yerrcha!