Search form

Metiyu 12:9

An-ngardapa An-gugaliya Murna An-nerra

(Mark 3:1-6; Luk 6:6-11)

9Gu-gatiya wenga Jesus mu-nguy ay-bamuna, a-barrngumurra gu-bala gun-gata Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya.