Search form

Metiyu 13:1

Meyali Gun-gata Minypa An-gugaliya A-lamajinga A-bona Balaja Nula

(Mark 4:1-9; Luk 8:4-8)

1Gun-gata gun-maywapa ngorrngurra Jesus gu-bawuna a-bona rrawa, lika a-bona, bugula gu-rrarnba gatiya nipa a-rakaja.