Search form

Metiyu 13:17

17Minyjiya, ngarla! Aburr-jaranga aburr-gata mu-ngoyurra aburr-ni, minypa Wangarr burr-yika aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda rrapa aburr-werranga burr-guta Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha, birripa burr-guya jal aburr-ni, jimarn jarra gubi-nacharna gun-burral gu-beyarna burrwa gun-gata minypa ana-goyburrpa nyibi-nacha nyiburr-nirra rrapa nyiburr-galiyarra nyiburr-nirra, wurra gun-nyagara.