Search form

Metiyu 13:18

Jesus Gu-ngurrjinga Burrwa Gun-burral Minypa Meyali Gun-gata An-gugaliya A-lamajinga A-bona Balaja Nula

(Mark 4:13-20; Luk 8:11-15)

18“Wurra buburr-galiya apula, rrapa marn․gi buburr-ni meyali gun-gata ngaypa ngu-wena an-gugaliya a-lamajinga a-bona balaja nula.