Search form

Metiyu 13:19

19Wolawola an-gugaliya a-galiyarra a-workiya Wangarr gun-nika janguny, wurra gun-gata janguny nipa an-gugaliya gu-morraja, rrapa gu-gata wenga walkwalk an-gata Gun-nerra An-gurrimapa ana-yurtchingapa a-gaypurda an-gata an-gugaliya janguny gun-gata Wangarr a-wuna. Gu-gurda nula gun-burral minypa ngaypa ngu-wena mipila mu-jirra gu-jarlakarr m-bungguna, rrapa burdacha jin-guyinda m-barra jinyu-ni, mu-wulebana.