Search form

Metiyu 13:21

21Wurra jarra minypa mun-gata mun-jarlala rrepara mu-jirra gala mu-yinmiyarna m-barrngumiyarna wuparnana, nipa an-gata an-gugaliya a-yinagatiya. Minypa marr a-balcharra a-boya gun-baykarda ngika, wurra a-bamburda, gun-derta gu-barripurda minypa mari gubu-garraja nula ngardawa gun-gata janguny nipa marr a-balcharra, lika gu-gata wenga gugu nipa gu-bawuja a-boya.