Search form

Metiyu 13:22

22Rrapa gun-gata ngaypa ngu-wena mipila mu-jirra m-bungguna ji-bornangguna ji-guyinda, wurra gun-burral minypa an-gugaliya a-galiyarra a-workiya Wangarr gun-nika janguny, wurra a-bamburda, gun-jaranga gu-borrwuja a-workiya gu-guna gu-yika gu-rrawa, rrapa minypa rrupiya rrapa gerra m-borrwuja, lika gu-gata wenga janguny gun-nyagara gugu gu-nirra nula an-gata an-gugaliya; jimarn jarra nipa jama a-jirrarna nula Wangarr, wurra gun-nyagara.