Search form

Metiyu 13:24

Meyali Gun-gata Minypa Mun-nerra M-balagarrgurrjiyana Gatni (Garden)

24Rrapa barrwa gun-nerranga meyali nipa Jesus a-wena burrwa, a-yinagata, “Rum gun-gata waykin wenga, gun-narda minypa gun-maywapa an-nerranga an-gugaliya a-lamajinga gun-nigipa rrawa. Minypa mu-yerrnyjinga a-bona mun-molamola mipila mu-jirra borichel.