Search form

Metiyu 13:32

32Minyja bubu-borrwa: Mun-gata mipila mu-jirra machart mun-delipa gun-nardiya rrawa; mun-nerranga marr mu-yinaga mun-delipa. Wurpa lika mun-jarlala m-beya m-bamburda, lika wana minypa gun-jong gu-beya gu-bamburda, lika aburr-jaranga burdacha aburr-guyinda aburr-boya gurda aburr-workiya, lika gubu-gapulawuja aburr-workiya ay-gatiya gu-birlapirla gu-guyinda. [Gun-narda gun-maywapa, minypa gun-burral Wangarr burr-barlmarrk jama a-jirra burrwa aburr-yigipa gu-galiya yerrcha, rrapa minypa gu-yigipa gu-rrawa wana gugu gu-nirra gu-bamburda.]”