Search form

Metiyu 13:35

35A-yinagata a-workiyana minypa Wangarr mu-ngoyurra a-wena, an-nigipa an-mujaruk ngunyuna an-guyinda gu-ngurrjinga, a-yinanga,

“Ngaypa burr-meyali ngu-wengga barra burrwa,

ngu-ngurrja barra burrwa janguny gu-yilkakiyana gu-yu gu-workiyana.

Minypa mu-ngoyurra Wangarr gu-jarlapuna gun-nardiya rrawa rrapa barrwa guna-bamuna,

gun-gata minypa gun-guna janguny gu-yilkakiyana gu-yu gu-workiyana.”