Search form

Metiyu 13:38

38Rrapa gun-gata ngu-wena gatni (garden) nipa a-lamajinga, wurra gun-burral jarra gun-nardiya rrawa gu-jirra gu-boya. Rrapa mun-gata mun-molamola mipila mu-jirra, mun-narda minypa gun-burral Wangarr burr-yika walkurpa yerrcha. Rrapa mun-gata mun-nerra m-balagarrgurrjiyana m-bena m-bamuna, mun-narda minypa gun-burral aburr-yigipa walkurpa yerrcha an-gata Gun-nerra An-gurrimapa Walkwalk.