Search form

Metiyu 13:40

40Rrapa gun-gata ngaypa ngu-wena minypa mun-nerra mun-guyinda mbi-ma barra, gu-bol mu-rro barra, gu-yirdiya barra gu-ni jurdach guna-bamburda.