Search form

Metiyu 13:41

41Minypa an-guna An-walkurpa An-gugaliya burr-jerrma barra aburr-yigipa waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk, birripa aburr-boy barra aburr-yigipa gu-galiya yerrcha aburr-nirra, lika burrbi-rrima barra aburr-boy aburr-werranga aburr-gata aburr-balagarrgurrjiyana burrwa, aburr-gatiya minypa gun-guwarga gubi-rrimanga burrwa wurra gama gorlk, rrapa barrwa aburr-jaranga minypa gun-nerra jama aburr-jirra aburr-workiya.