Search form

Metiyu 13:44

Meyali Gun-gata Minypa An-gugaliya Gu-barripuna Gun-molamola Gu-yilkakiyana Gu-yu

44“Rum gun-gata waykin wenga, gun-narda minypa gun-maywapa an-gugaliya a-bamuna, gun-molamola gu-barripuna, gun-gumarrkapcha gu-gata gu-yika gu-rrawa gu-yilkakiyana gu-yu gu-jel. Minypa nipa barrwa gu-yilkakaja gu-maywapa, lika a-worlworlchinga a-bamuna, a-bona, jalim a-ni gun-nga gun-jaranga nipa gu-rrimarra, lika ana-bona, bayim a-ni gun-gata rrawa. [Minypa gun-burral an-gugaliya gu-bawa barra mu-ngoyurra gu-rrimarra, barra minypa Wangarr ana-murna a-ni.]