Search form

Metiyu 13:45

Meyali Gun-gata Minypa An-gugaliya A-barripuna An-molamola Gu-lawu

45“Rrapa barrwa gun-nerranga meyali gun-maywapa ranginy: Rum gun-gata waykin wenga, gun-narda minypa gun-maywapa an-gugaliya a-wechawecharra an-molamola gu-lawu an-guyinda.