Search form

Metiyu 13:52

52Lika nipa a-yinagata burrwa, “Aburr-gata joborr marn․gi aburr-gunega, an-gatiya ana-nga marn․gi a-ni ngaypa ngu-weya ngu-workiya, nipa minypa an-gata bala an-gurrimapa. Minypa nipa muna-ganyja gurda yarlanga mun-molamola mun-guyinda, minypa mun-geka mun-maywa mun-nga minypa wurra gama gorlk jal aburr-nirra. [Gu-gurda ngacha minypa joborr marn․gi an-gunega minyja nipa marn․gi a-ni gun-ngaypa janguny, nipa a-gunggaja barra burrwa a-workiya wurra gama gorlk, minypa gu-geka gu-maywa.]”