Search form

Metiyu 13:54

54lika a-jekarra gu-yigipa gu-rrawa. Lika a-bona, a-barrngumurra gu-bala Ju yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya. Lika gatiya wenga nipa a-wena burrwa a-ni rrapa birripa minypa aburr-galiyana nula, lika gochila aburr-barrjinga nula. Minypa aburr-wengganachichiyana aburr-ni, aburr-yinanga, “An-guna yina gaya wenga marn․gi a-ni gun-guna gun-jaranga nipa a-weya a-workiya? Rrapa nipa burr-barlmarrk jama a-jirra a-workiya, gun-nga gun-gata ganyjarr?