Search form

Metiyu 13:55

55Minyja nipa an-walkurpa nula an-gata gapunda (carpenter), rrapa jin-nigipa mampa niya jin-gata Meri (Mary), rrapa aburr-yigipa worlapa niya yerrcha aburr-gata Jeymch (James), Jochap (Joseph), Jayman (Simon), rrapa Jurrach (Judas), ya?