Search form

Metiyu 13:57

57Aburr-yinagata aburr-wena, lika birripa ngoyurra aburr-yerryerrmiyana nula Jesus.

Wurra nipa a-yinanga a-wena burrwa, “Ana-nga an-gugaliya an-gata Wangarr an-nika an-mujaruk, nipa wurra gama gorlk marr abirriny-balcharra nula abirriny-yorkiya, wurpa lika gu-yigipiya gu-rrawa ngika, rrapa ngika aburr-yigipa aburr-bapurr.”