Search form

Metiyu 13:58

58Nipa Jesus a-yinagata a-wena burrwa, rrapa gala ana-jaranga ana-goma gu-nengarna nipa burr-barlmarrk jama a-ji gun-gata rrawa, wurra birripa gala marr aburr-balcharrarna nula nipa.