Search form

Metiyu 13:7

7Rrapa mun-nerranga mun-gata mipila mu-jirra m-bungguna ji-bornangguna ji-guyinda. Lika mun-jarlala m-bena, wurra jin-gata bornangguna wana jinyu-ni jiny-bamuna, jiny-jorlkakaja nula, rraka mun-gata nipa an-gugaliya a-lamajinga gala mu-yinmiyarna balaja mu-rrimangarna.