Search form

Metiyu 14:1

Jon A-juwuna An-gata Bama Burr-gurragaja A-workiyana

(Mark 6:14-29; Luk 9:7-9)

1Lika bunggawa gu-gata a-yika gu-rrawa Galali (Galilee) an-gata an-nelangga Ayrat (Herod), nipa a-galiyana janguny gu-barrjekarra nula Jesus.