Search form

Metiyu 14:13

Jesus Balaja Burr-wuna 5,000 Gu-galiya Yerrcha

(Mark 6:30-44; Luk 9:10-17; Jon 6:1-14)

13Gun-gatiya waypa Jesus a-galiyana Jon a-juwuna, lika nipa mu-michiyang a-gortkurrchinga, a-bona gu-werrapa, jimarn jarra ngardapa a-nirrarna rrapa a-wengganacharna Wangarr. Wurra rrawa gu-jirra gu-boya aburr-galiyana nipa ay-yinda a-bona, lika birripa aburr-gomarriyana aburr-bamuna gu-rrepara, mu-ngoyurra aburr-bena,