Search form

Metiyu 14:19

19Lika nipa a-wena rrapa wurra gama gorlk aburr-rakaja. Lika nipa mu-menga mun-gata rakaraka arr-ngardapa arr-murna rrapa an-gata abirri-jirrapa jichicha, lika waykin a-ganana, a-japurramayana nula Wangarr. Ganapiya, lika rakaraka mu-rrumurra, lika burr-wuna aburr-yigipa jawina, birripa burrbu-wuna aburr-bona wurra gama gorlk, rrapa jichicha burr-guta.