Search form

Metiyu 14:2

2Lika nipa Ayrat a-wena burrwa aburr-yigipa aburr-mujama, a-yinanga burrwa, “An-guna an-gugaliya nipiya an-gata Jon bama burr-gurragaja a-workiyana, a-juwuna, wurra minypa gun-gujuwa gu-beybana, ana-jekarra gugu. Gu-gurdiya ngacha minypa nipa an-guna burr-barlmarrk jama a-jirra a-workiya.”