Search form

Metiyu 14:26

26Wurra gun-gatiya waypa aburr-yigipa jawina abi-nana gu-bugula waykin ana-bamuna, birripa aburr-gurkuja aburr-ni burr-guya. Aburr-gonyjinga, aburr-yinanga, “Waw! An-gata walkwalk!”