Search form

Metiyu 14:3

3Ayrat a-yinagata a-wena minypa nipa a-gurkuja. Ngardawa gipa mu-ngoyurra nipa a-wena burrwa aburr-yigipa aburr-mujama Jon abi-rrimarra, abu-bichinga, abu-jolartchinga wupa. Ngardawa jin-gata nyanma Yirórriyach (Herodias), jin-gatiya jin-gumarrbipa niya Bilip (Philip) an-gata Ayrat an-nika worlapa niya.