Search form

Metiyu 14:4

4Ngardawa Jon a-wena nula a-workiyana Ayrat, a-yinagata nula, “Gun-narda gala gun-mola nginyipa n-dimanga jin-guna Yirórriyach nipa Bilip jin-nika jin-gumarrbipa niya.”