Search form

Metiyu 14:6

6Wurra gu-bamuna, lika janara gu-ji Ayrat gu-garrana. Minypa nipa gu-borrwurra a-ni gun-jaranga jemberr gu-ni nula minypa a-bambunggunapa, rrapa gun-narda nula nipa rrapa aburr-borrmunga nula gu-ngardapa aburr-negiyana, aburr-worlworlcha aburr-ni. Lika gatiya gugu Yirórriyach jin-nika mu-lopa acha jina-bona, jiny-yalagiyana burrwa. Lika nipa Ayrat burr-guya a-japurramayana achila,