Search form

Metiyu 14:8

8Lika jin-gata jin-nigipa mampa acha gu-weng ngana jiny-yuna, lika jina-bona, jiny-yena, “Nguna-wu an-ngartpelambila japalana ana-guyinda Jon bama a-jirra, an-gatiya bama burr-gurragaja a-workiya.”