Search form

Metiyu 14:9

9Lika an-gata bunggawa, nipa wargugu a-ni, wurra gala a-yinmiyarna gu-rrumungarna gun-gata nipa gochila jin-dana; wurra aburr-gata aburr-borrmunga nula gipa aburr-galiyana nula nipa burr-guya a-wena. Ganapiya, wurra nipa a-wena burrwa aburr-mujama barra birripa jibu-wu barra minypa nipa jiny-yena.