Search form

Metiyu 15:11

11Gun-gata gun-nga gun-nerra an-gugaliya ana-ngana gu-barrngumiya gu-workiya minypa nipa balaja m-banga a-nirra, gun-narda gala gu-yinmiya an-nerra a-nega an-gata an-gugaliya nuluwa Wangarr. Ngika. Wurra jarra gun-gata minypa ana-ngana gu-beya gu-workiya, nipa a-weya a-workiya, gu-gurda ngacha minypa nipa werra a-negiya nula Wangarr.”