Search form

Metiyu 15:14

14Gala barra nyirrbu-borrwa aburr-gata Berachi yerrcha. Birripa gala gubu-borrwa minypa birripa aburr-gapula, wurra bama aburr-yinaga aburr-gata jimarna barra jarlakarr burrbu-gurdagurdarra wurra gama gorlk. Wurra minyja an-gapula an-guyinda an-ngardapa murla mu-rrima nula an-nerranga, bitipa abirri-bamba barra, mu-gochila wugupa abirri-bungga.”