Search form

Metiyu 15:18

18Wurra gun-gata ana-ngana gu-beya gu-workiya minypa an-gugaliya a-weya a-workiya, gun-narda minypa nipa nyanma ana-ngurrnga, rrapa gu-gurdiya ngacha minypa an-gugaliya werra a-negiya a-workiya nuluwa Wangarr.