Search form

Metiyu 15:20

20Gu-gurdiya ngacha gu-werra an-gugaliya werra a-nenga gu-workiya; jarra gun-gata minypa an-gugaliya balaja m-banga gala mu-ngoyurra a-wepiyarna murna a-jirra, gu-gurda ngacha gala gu-yinmiya an-nerra a-nega an-gata an-gugaliya nuluwa Wangarr.”