Search form

Metiyu 15:21

Jin-gata Geynan (Canaan) Jin-guyinda Gama Marr Jiny-balcha Nula Jesus

(Mark 7:24-30)

21Gu-gata wenga Jesus gu-bawuna gun-gata rrawa, a-bona, gu-jarlakarr a-bamuna, a-bena gun-gata rrawa gu-jirra gu-boya gun-nelangga Daya (Tyre) rrapa Jaydan (Sidon).