Search form

Metiyu 15:28

28Lika Jesus a-yinagata achila, “A-jay, ny-jurda nginyipa burr-guya marr ny-balcharra, ganapiya, gu-yirda barra gu-ni nggula minypa nginyipa nguna-wengganana.” A-yinagata achila, lika warrika gun-gatiya jin-nigipa delipa wanngu jinyu-ni.