Search form

Metiyu 15:29

Jesus Wanngu Burr-negarra Aburr-jaranga Gu-galiya Yerrcha

29Gu-gatiya wenga Jesus gu-bawuna gun-gata rrawa abirri-jirra Daya rrapa Jaydan, lika a-bona, a-bamuna bugula gu-rrarnba gun-gata rrawa Galali. Lika a-bamuna, a-warrchinga gu-bulgapulga gu-guyinda, lika gatiya a-rakaja.