Search form

Metiyu 15:31

31Aburr-gata wurra gama gorlk birripa gugu aburr-worlworlcha aburr-ni, wurpa lika gochila aburr-barrjinga birripa burrbi-nana, minypa an-ngarlngarta an-guyinda a-wena a-jarl, rrapa an-burda an-guyinda minypa yort gu-menga a-jarl, rrapa an-nyarlkuch an-guyinda minypa gu-rrenyjinga a-jarl, rrapa an-gapula an-guyinda a-ganana. Lika aburr-marrngoypiyana nula aburr-ni Wangarr an-gata Yichrayal aburr-bapurr an-burriya.