Search form

Metiyu 15:9

9Birripa borijipa aburr-japarndiya apula aburr-workiya.

Ngardawa marn․gi aburr-negiya aburr-workiya ana-gugaliya gun-nika wupa joborr.’ ”