Search form

Metiyu 16:1

Jal Aburr-ni Gubi-na Barra Wangarr Gun-nika Ganyjarr

(Mark 8:11-13; Luk 12:54-56)

1Aburr-werranga aburr-gata Berachi (Pharisee) yerrcha rrapa Jejuchi (Sadducee) yerrcha, birripa aburr-bona gurda nula Jesus, lika aburr-wena nula aburr-gata jimarna nipa barra burr-barlmarrk jama a-ji burrwa, jimarn jarra birripa jal aburr-ni barra abi-na rrapa marn․gi aburr-ni nula minypa Wangarr ana-jerrmarra. Wurra birripa jarra jal aburr-ni minypa nipa a-yinmiya barra a-yolkiya rrapa birripa barra mari gubu-garra nula.