Search form

Metiyu 16:13

Birta (Peter) A-ngurrjinga Jesus Nipa Christ

(Mark 8:27-30; Luk 9:18-21)

13Gu-gata wenga Jesus rrapa aburr-yigipa jawina aburr-bena gun-gata rrawa gu-jirra gu-boya gu-murnangana rrawa Jecharíya Bilipay (Caesarea Philippi) guna-jinyjarra. Gatiya aburr-bamuna, Jesus burr-wengganana aburr-yigipa jawina, “An-guna An-walkurpa An-gugaliya wurra gama gorlk aburr-yinmiya abu-ngurrjinga aburr-workiya? Birripa bama aburr-yinaga ana-nga nipa?”