Search form

Metiyu 16:14

14Birripa Jesus burr-yika jawina aburr-yinanga nula, “Minyja aburr-werranga aburr-weya jimarna Jon an-gata bama burr-gurragaja a-workiyana; aburr-werranga aburr-weya jimarna Yiláyja (Elijah); rrapa aburr-werranga aburr-weya jimarna Jeramáya (Jeremiah) wurra waygaji an-nerranga an-gata an-mujaruk an-guyinda mu-ngoyurra gu-ngurrjinga a-workiyana Wangarr gun-nika.”