Search form

Metiyu 16:2

2Wurra nipa a-yinanga burrwa, “Wolawola warrarra gu-maya gu-workiya minypa marnnga jiy-bunggiya jiy-bamburda jiy-workiya, ana-goyburrpa nyiburr-weya nyiburr-workiya, nyiburr-yinaga, ‘Ngulam barra gun-molamola gu-ni barra, ngardawa gun-guniya warrarra gu-nirra.’