Search form

Metiyu 16:21

Jesus A-ngurrjiyana Nipa A-juwa Barra

(Mark 8:31—9:1; Luk 9:22-27)

21Gun-nardiya gugu Jesus yarlanga a-wena burrwa a-workiyana aburr-yigipa jawina minypa nipa a-boy barra Jirúchalam (Jerusalem) rrapa burr-guya gun-nerra gu-ni barra nula, rrapa minypa aburr-gata mu-murna yerrcha rrapa mola wana junggay yerrcha rrapa joborr marn․gi aburr-gunega birripa ngoyurra aburr-yerryerrmiya barra nula rrapa abu-bu barra a-juwa, rrapa minypa gu-gata wenga ngorrngurra abirri-jirrapa gun-ngardapa, lika nipa Wangarr ana-nyala a-jarrkarra barra rrapa wanngu a-nega.