Search form

Metiyu 16:23

23Wurra Jesus a-ngukurdanyjiyana, lika a-wena nula Birta, “Nguna-bawa! Ny-jurda nginyipa Jeytan (Satan) an-gata walkwalk! Nginyipa nyi-guwarga. Gun-gata ny-yena gun-narda ngika Wangarr nyanma, wurra ana-gugaliya nyanma.”