Search form

Metiyu 16:26

26Minyja ana-nga an-gata an-gugaliya wana an-babalapa a-negiya gun-guna rrawa, wurra gala wanngu gun-gunega nipa gu-borrwa a-ni, nipa an-gata gala gun-nga gun-molamola guna-jeka barra nula minypa nipa jama a-ji a-workiyana, wurra gun-nyagara. Rrapa barrwa gala gun-nga rraka nipa an-gata gu-barnja jimarna barra wanngu a-negiya.