Search form

Metiyu 16:27

27Ngardawa yi-gurrepa gu-jirra gu-bamburda an-guna An-walkurpa An-gugaliya ana-jeka barra burr-gujayanaya Nyanyapa niya gun-nika, rrapa minypa aburr-yigipa waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk wugupa nula aburr-bupiya barra gurda. Lika nipa burr-wu barra wurra gama gorlk ngardapa ngardapa minypa birripa mu-ngoyurra jama aburr-ji.