Search form

Metiyu 16:28

28Buburr-galiya apula; gun-guna gun-burral: Nyiburr-werranga nyiburr-gurda gala barra mu-ngoyurra nyiburr-juwa, wurra burdak an-guna An-walkurpa An-gugaliya nyibi-na barra minypa Bunggawa ana-bamburda.”